Przedszkole – Motylki

Październik

 

TYDZIEŃ I

DARY JESIENI

28.09 (poniedziałek) WARZYWA-ZDROWIE NA TALERZU- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz motoryki małej. Zajęcia utrwalające części nadziemne i podziemne warzyw oraz poszerzenie wiedzy o warzywach. Słuchanie i analizowanie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Ćwiczenie umiejętności nazywania i wyrażania słowami swoich uczuć.

29.09 (wtorek) OWOCOWE SZALEŃSTWO- zabawy polisensoryczne, odgadywanie warzyw i owoców po dotyku. Doskonalenie umiejętności klasyfikacji owoców na egzotyczne i krajowe. Zapoznanie z cyklem powstawania owoców oraz wspólne odnajdywanie na mapie kraju pochodzenia owoców. Wprowadzenie litery „A” i „a”. Ćwiczenia słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej oraz utrwalające grafem głoski ‘a”.

30.09 (środa)BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE- zajęcia dydaktyczne utrwalające wygląd i nazwy grzybów. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat klasyfikacji grzybów, doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań. Praca plastyczna doskonaląca motorykę małą i sprawność manualną.

01.10 (czwartek) JESIENNE ZBIORY- zajęcia dydaktyczne doskonalące umiejętności przeliczania, porządkowania i słuch fonemowy. Doskonalenie pamięci świeżej oraz układanie z darów jesieni kształtów liter i cyfr. Zabawy i ćwiczenia z kasztanami i żołędziami wyrabiające strategię logicznego myślenia. Zajęcia plastyczne kształtujące motorykę małą poprzez wykonanie korali z jarzębiny.

02.10 (piątek) JAK ZATRZYMAĆ LATO W SŁOIKU? – zajęcia muzyczne rozwijające poczucie rytmu, słuchu i reakcji na sygnał. Zajęcia edukacyjne utrwalające wiedzę na temat warzyw i owoców- mapa myśli oraz ilustrowanie skojarzeń piktogramami. Analiza sylabowa prostych wyrazów związanych z przetworami oraz wprowadzenie elementów czytania globalnego. Praca plastyczna doskonaląca małą motorykę.

 

TYDZIEŃ II

DBAMY O ZDROWIE

05.10 (poniedziałek) CO ZJADAMY? – zajęcia, podczas których omówiona zostanie Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Doskonalenie umiejętności klasyfikacji, tworzenie nazw nadrzędnych i podrzędnych. Ćwiczenia grafomotoryczne utrwalające nazwy produktów spożywczych z pięter piramidy. Poszerzenie wiedzy na temat pochodzenia produktów oraz utrwalenie zasad zdrowego żywienia.

 

06.10 (wtorek) RUCH TO ZDROWIE – zabawy doskonalące koordynację ruchową. Zajęcia dydaktyczne utrwalające wiedzę na temat aktywności ruchowej i konsekwencji związanych z ruchem i zdrowiem. Ćwiczenia poszerzające słownik dzieci o nazwy piłek i sportów z nią związanych. Doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej. Praca plastyczna kształtująca sprawność palców przez wydzieranie małych elementów z kolorowego papieru.

07.10 (środa) DWIE SKARPETY, CZYLI PARA – doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.

Zajęcia utrwalające pojęcie liczby 2 – utrwalenie grafemu liczby, przeliczanie elementów, aspekt kardynalny i porządkowy liczby. Zabawy muzyczno- ruchowe wyciszające i ćwiczące reakcję na sygnał. Wykonanie pracy plastycznej mającej na celu pobudzenie kreatywności dzieci.

08.10 (czwartek) BAKTERIE, WIRUSY – zajęcia dydaktyczne na podstawie przeczytanego przez nauczyciela opowiadania „Zarazki” Renaty Piątkowskiej mające na celu kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do zarazków i bakterii. Praca konstrukcyjna, podczas której każde dziecko stworzy własne mydło. Wprowadzenie litery „I” i „i”. Ćwiczenia słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej ora utrwalające grafem głoski ‘i”.

09.10 (piątek) NUMER ALARMOWY 112- zajęcia utrwalające wiedzę dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Zapoznacie dzieci z numerem alarmowym 112 i utrwalenie numerów alarmowych poszczególnych służb. Praca z kartą pracy doskonaląca umiejętność klasyfikowania przedmiotów oraz umiejętności matematyczne. Zabawy słuchowe oraz zabawy gimnastyczne wyrabiające zręczność, uwagę i koordynację wzrokowo- ruchową.

TYDZIEŃ III

JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

12.10 (poniedziałek) LEŚNE ZWIERZĘTA – zajęcia dydaktyczne doskonalące zdolności grafomotoryczne, dekodowanie, poszerzające słownik dzieci o nazwy zwierząt leśnych oraz umiejętność ich kategoryzacji. Czytanie globalne nazw zwierząt. „Jeż na talerzu” – zajęcia plastyczne kształtujące u dzieci umiejętność składania zwierząt leśnych z papieru – origami.

13.10 (wtorek) JESIENNE LIŚCIE – Zabawy muzyczno- ruchowe wyciszające i ćwiczące reakcję na sygnał. Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie. Poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew. Praca z kartą pracy doskonaląca umiejętność klasyfikowania przedmiotów oraz umiejętności matematyczne. Zajęcia plastyczne – polisensoryczne malowanie drzewa.

14.10 (środa) DLACZEGO LIŚCIE ZMIENIAJĄ KOLOR? – zajęcia kształtujące umiejętność wysłuchiwania oraz zapamiętywania informacji zawartych w przeczytanym przez Nauczyciela tekście – „Opowiastka dla Szymka, czyli dlaczego drzewa jesienią zmieniają kolor liści”.

Zajęcia o emocjach -rozmowy oraz ćwiczenia pozwalające na przybliżenie dzieciom różnych emocji (ze szczególnym uwzględnieniem): zachwyt, radość. Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym – oglądanie liści na drzewach i pod drzewami za pomocą lupy.

15.10 (czwartek) CZY WSZYSTKIE DRZEWA MAJĄ LIŚCIE? – zajęcia dydaktyczne doskonalące zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz z przedstawicielami różnych gatunków drzew. Poszerzenie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin. Doskonalenie znajomości grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-słuchowej.

16.10 (piątek) JESIENNA SZTUKA – zajęcia utrwalające wiedzę zdobytą podczas całego tygodnia. Zabawa dydaktyczna polegająca na porównywaniu jesiennych pejzaży. Praca z kartą pracy doskonaląca umiejętność klasyfikowania przedmiotów oraz umiejętności matematyczne. „Jesienny las” – zajęcia plastyczne rozbudzające ekspresję twórczą.

 

TYDZIEŃ IV

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

19.10 (poniedziałek) KIM JEST ARTYSTA? – zajęcia dydaktyczne doskonalące zdolności grafomotoryczne, dekodowanie; poszerzające słownik dzieci o nazwy zawodów artystycznych. Kształtowanie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych związanych z różnymi zawodami artystycznymi. Zabawy doskonalące słuch fonemowy. „Artysta XXII wieku” – praca plastyczna, rysowanie artystycznego zawodu przyszłości.20.10 (wtorek) MALARZ – zajęcia dydaktyczne doskonalące zapoznanie dzieci z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa. Praca z Kartą pracy – doskonaląca percepcję wzrokową, zdolności grafomotoryczne i umiejętności przeliczania. Rozbudzenie ekspresji artystycznej- zabawy plastyczne różnymi technikami. Zabawy i ćwiczenia wyrabiające ogólną sprawność ruchową dzieci.21.10 (środa) W ŚWIECIE MUZYKI – zajęcia muzyczne rozwijające poczucie rytmu, słuchu i ekspresji artystycznej. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat twórczości i postaci Fryderyka Chopina na podstawie opowieści rymowanej „Mały Chopin”. Praca z kartą pracy doskonaląca umiejętność klasyfikowania przedmiotów oraz umiejętności matematyczne.22.10 (czwartek) W KINIE I W TEATRZE – zajęcia utrwalające wiedzę dzieci na temat teatru i kina – porównywanie biletów teatralnych i kinowych. Zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność klasyfikacji przedmiotów oraz współpracy w grupie. „Film animowany” – oglądanie starych animacji. Praca plastyczna doskonaląca motorykę małą.23.10 (piątek) PISARZ, POETA – ZGADUJ ZGADULA – Zajęcia doskonalące wiedzę na temat pracy poety. Słuchanie i analizowanie wiersza „Elfiki”. Ćwiczenie umiejętności nazywania i wyrażania słowami swoich uczuć. „E” i „e”. Ćwiczenia słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej ora utrwalające grafem głoski ‘e”. Praca z kartą pracy.TYDZIEŃ V

LISTOPADOWE WSPOMNIENIA26.10 (poniedziałek) KTO JEST KIM W MOJEJ RODZINIE – zajęcia dydaktyczne utrwalające nazwy członków rodziny. Mapa myśli – skojarzenia do słowa rodzina. Rozmowa z dziećmi na temat najbliższej rodziny. Wprowadzenie litery „M” i „m” – doskonalenie słuchu fonemowego, ćwiczenia percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej. Zabawy i ćwiczenia wyrabiające ogólną sprawność ruchową dzieci.

27.10 (wtorek) ALBUM MOICH DZIADKÓW – zajęcia edukacyjne przybliżające dzieciom, w jaki sposób powstają zdjęcia – doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego. Rozmowa na temat wspomnień i sposobów ich utrwalania. Tworzenie grupowego albumu zdjęć wraz z podpisaniem globalnym imion osób widocznych na zdjęciach. Praca z kartą pracy – doskonaląca percepcję wzrokową, zdolności grafomotoryczne i umiejętności przeliczania.28.10 (środa) JAK ŻYLI MOI DZIADKOWIE? – doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości. Porównywanie zabaw i zabawek dzieci współczesnych i żyjących dawniej. Zajęcia o emocjach-rozmowy oraz ćwiczenia pozwalające na przybliżenie dzieciom różnych emocji (ze szczególnym uwzględnieniem): tęsknota. Praca plastyczna doskonaląca motorykę małą.

29.10 (czwartek) DRZEWO MOJEJ RODZINY – zajęcia dydaktyczne doskonalące zapoznanie dzieci z pojęciem „drzewo genealogiczne”. Tworzenie przez dzieci drzewa własnej rodziny i nazywanie poszczególnych członków rodziny. Zajęcia utrwalające pojęcie liczby 3 – utrwalenie grafemu liczby, przeliczanie elementów, aspekt kardynalny i porządkowy liczby.30.10 (piątek) ŻYCIE CZŁOWIEKA – kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych oraz pogłębienie poczucia przynależności do rodziny. Praca z wierszem „Odwiedziny” oraz utrwalenie wiedzy o Święcie Zmarłych. Blok zajęć o emocjach. Praca z kartą pracy.