Przedszkole – Informacje

Metody  pracy  z dziećmi 

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi. Wysoki poziom świadczeń edukacyjnych osiągamy poprzez włączenie do treści zawartych w programie podstawowym metod, które pogłębiają i ułatwiają dzieciom przyswajanie określonych treści:

„Dziecięca matematyka” wg koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – rozwija wyobraźnię i myślenie matematyczne dzieci. W przystępny sposób wprowadza dzieci w świat matematyki.

„Metoda Ruchu Rozwijającego” – W. Sherborne – wspomaga rozwój i integrację dzieci. Stymuluje rozwój sfery emocjonalnej i społecznej przez system różnorodnych doświadczeń ruchowych. 

„Metoda Dobrego Startu” – M. Bogdanowicz – zajęcia prowadzone tą metodą mają na celu jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych i dotykowych, funkcji kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Zajęcia są bardzo urozmaicone i dzieci chętnie w nich uczestniczą, gdyż mogą wykonywać wiele różnorodnych działań i czynności: śpiewają, wypowiadają się, wykonują ćwiczenia ruchowe, malują, rysują, piszą, relaksują się. W ten sposób pobudzamy rozwój psychomotoryczny dzieci, kształcimy  i rozwijamy jednocześnie kilka analizatorów, co jest niezbędne do prawidłowego opanowania nauki czytania i pisania. 
Pedagogika Zabawy Klanza – celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Pojęcie „zabawa” nasuwa cenne skojarzenia: „coś, co jest przyjemne”, „coś, co wyzwala spontaniczne zachowania”, „coś, co daje radość”. 

Drama – w metodzie tej chodzi o maksymalne zaangażowanie dziecka, które nie ma być nastawione na odbiór, lecz na działanie przez wcielanie się w różnorakie role. Drama urozmaica proces nauczania, ośmiela dzieci do działania, niweluje zahamowania oraz rozwija wyobraźnię. Ponadto wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne, zmusza do podejmowania decyzji i reagowania na różnorodne sytuacje, przez co przygotowuje dziecko do dorosłego życia. 

Metoda projektów – rozwija samodzielność i umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej, integruje ją, stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny, uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zainteresowania i uzdolnienia, rozwija myślenie twórcze, wzmacnia motywację poznawczą, integruje wiedzę z różnych dziedzin.

Metoda K. Orffa i R. Labana – zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. 

„Glottodydaktyka” – B. Rocławskiego – to edukacja językowa dzieci, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.